YKY - Yapı Kredi Yayınları
Sepet Ürün bulunmaktadır.
Liste görünümü

İnsan Hakları Yazarlarıİnsan Hakları Yazarları
Biyografi

Gökçen Alpkaya, Yard. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi. Başlıca çalışması: AGİK Sürecinden AGİT’e İnsan Hakları (1996). Rona Aybay, Prof. Dr. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi, Bosna Hersek İnsan Hakları Mahkemesi Yargıcı, Aybay Hukuk Araştırmaları Vakfı başkanı. Başlıca çalışmaları: Sosyalizmin öncülerinden Robert Owen (1970), Yurt Dışına Çıkma ve Yurda Dönme Özgürlüğü (1975), Kadının Uyrukluğu Üzerinde Evlenmenin Etkisi (1980). Zehra Gönül Balkır, Doç. Dr. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku öğretim üyesi. Başlıca çalışması: Sakatların Çalışma Hayatına Katılmaları (1996). Fatmagül Berktay, Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi. Başlıca çalışmaları: Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın (1996), Kadın Olmak / Yaşamak / Yazmak (1998), Women and Religion: A Comparative Study (1998). Naz Çavuşoğlu, Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi. Başlıca çalışmaları : İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Avrupa Topluluk Hukukunda Hak ve Hürriyetler Üzerine (1994), Anayasa Notları (1997), Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Azınlık Hakları (1999). Mesut Gülmez, Prof. Dr. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü öğretim üyesi. Başlıca çalışmaları: İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi (1994), Dünyada Memurlar ve Sendikal Haklar (1996), Uluslararası Sosyal Politika (2000). İbrahim Ö. Kaboğlu, Prof. Dr. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi, İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi başkanı, TİHV yönetim kurulu üyesi. Başlıca çalışmaları: Özgürlükler Hukuku (5. bası, 1999), Anayasa Yargısı (3. bası, 2000), Çevre Hakkı (3. bası, 2000), Anayasa ve Toplum (2000). Serap Keskin, Yard. Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi. Başlıca çalışması: Ceza Muhakemesi Hukukunda Temyiz Nedeni Olarak Hukuka Aykırılık (1997). Bertil Emrah Oder, Dr. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi. Başlıca çalışması: Avrupa Birliği Hukuku (Ortak yayın, Tekinalp/Tekinalp, 2000). Çetin Özek, Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi. Başlıca çalışmaları: Türkiye’de Laiklik (1962), Siyasi İktidar Düzeni ve Fonksiyonu Aleyhine Cürümler (1967), Devlet Başkanına Karşı İşlenen Suçlar (1970), Türk Basın Hukuku (1978), Ceza Hukuku Özel Bölüm (1992-1995), Basın Özgürlüğünden Bilgilenme Hakkına (1999). Fazıl Sağlam, Prof. Dr. Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi. Başlıca çalışmaları: Temel Hakların Sınırlanması ve Özü (1982), Siyasal Partiler Hukukunun Güncel Sorunları (1999). Sevgi Usta Sayıta, Yard. Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi. Çocuk Vakfı Danışma Kurulu üyesi. Başlıca çalışması: Türk Hukukunda Çocuğun Koruyucu Aile Yanına Yerleştirilmesi (1996). Bülent Tanör, Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi, İ.Ü. Hukuk Fakültesi İnsan Hakları Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi müdürü. Başlıca çalışmaları: Siyasi Düşünce Hürriyeti ve 1961 Türk Anayasası (1969), Anayasa Hukukunda Sosyal Haklar (1978), Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu (3. bası, 1994), Türkiye’de Kongre İktidarları: 1918-1920 (2. bası, 1998), Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri: 1789-1980 (9. bası, 2000), Kurtuluş-Kuruluş (1998), Türkiye’de Demokratikleşme Perspektifleri (1997). Turgut Tarhanlı, Doç. Dr. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi. Başlıca çalışmaları: Uydular Aracılığıyla Yer Doğal Kaynaklarının Uzaktan Algılanması ve Uluslararası Hukuk (1992), Değişen Dünyada İnsan Hakları ve Hukuk (Ed. 1995), Helsinki Yurttaşlar Derneği Yönetim Kurulu üyesi, Amnesty International üyesi, American Society of International Law üyesi. Aziz Can Tuncay, Prof. Dr. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi, Türk İş Hukuku Milli Komitesi yönetim kurulu üyesi, Türk Ekonomik Hukuk Araştırmaları Vakfı yönetm kurulu başkanı. Başlıca çalışmaları: İşçi Sendikası Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi (1975), İş Hukukunda Eşit Davranma İlkesi (1981), Toplu İş Hukuku (1999), Basında İşçi İşveren İlişkileri (1989). Oktay Uygun, Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi, İ.Ü. Hukuk Fakültesi İnsan Hakları Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi müdür yardımcısı. Başlıca çalışmaları: 1982 Anayasası’nda Temel Hak ve Özgürlüklerin Genel Rejimi (1982), Federal Devlet (1996), Türkiye’de Demokrasi ve İnsan Hakları (1996). Necmi Yüzbaşıoğlu, Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi, İ.Ü. Hukuk Fakültesi İnsan Hakları Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi müdür yardımcısı. Başlıca çalışmaları: Türk Anayasa Yargısında Anayasallık Bloku (1994), Türkiye’de Kanun Hükmünde Kararnameler Rejimi (1997)..

Yazdığı Kitaplar

Çevirdiği Kitaplar

Yayına Hazırladığı Kitaplar

Editörlüğünü Yaptığı Kitaplar

Fotoğrafladığı Kitaplar

Resimlediği Kitaplar

Uyarladığı Kitaplar