YKY - Yapı Kredi Yayınları
Sepet Ürün bulunmaktadır.

Kapalı Devre Güvenlik Kamerası Görüntülerine Ait Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak YAPI KREDİ KÜLTÜR SANAT YAYINCILIK TİC.VE SAN A.Ş. (“Şirketimiz”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.yapikrediyayinlari.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan YAPI KREDİ KÜLTÜR SANAT YAYINCILIK TİC.VE SAN A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. 

İşbu aydınlatma metni kapsamında; hangi kişisel verilerinizin işlendiği, kişisel verilerinizin hangi amaçla işlenebileceği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin aktarılabileceği taraflar ve sahip olduğunuz haklar konularında tarafınıza bilgi verilmektedir.

 1. İşlenen Kişisel Veriler

Kapalı devre (CCTV) güvenlik kamerası görüntüleri.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz bina ve tesis güvenliğinin sağlanması ve Şirketimiz’in, diğer iştiraklerimizin ve gerek Şirketimiz ile gerekse iştiraklerimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü kişilerin hukuki, teknik, ticari güvenliği ve iş güvenliğinin temini, acil durum süreçlerinin planlanması, Şirketimize giriş-çıkış yapan her türlü ziyaretçinin tespiti ve kontrolü ile bunlara ilişkin operasyon ve çalışmaların hukuka uygun şekilde planlanması ve icrası;  Şirket ve yerleşkelerinin ve Şirketin ilişki içerisinde olduğu tarafların fiziki ve/veya elektronik ortamlarının güvenliğinin temini gibi amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.  

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, şirketimiz bünyesinde aşağıdaki alanlarında bulunan toplam 152 adet güvenlik kamerası (CCTV) vasıtasıyla hukuka uygun şekilde toplanmaktadır.

Beyoğlu Mağaza 

Mağaza giriş kapıları, mağaza dış cephesi, kat koridorlarında , mağaza içerisi, cafe bölümü, mal kabul alanlarında bulunan toplam 17 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve mağaza güvenliğinin sağlanması amacıyla yalnız görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi güvenlik birimi tarafından denetlenmektedir. 

Kadıköy Mağaza 

Mağaza girişi – içerisi ve Kasa bölümü  alanlarında bulunan toplam 2 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve mağaza güvenliğinin sağlanması amacıyla yalnız görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi güvenlik birimi tarafından denetlenmektedir. 

Göztepe  Mağaza 

Mağaza dış cephesi, Mağaza girişi, Mağaza içerisi,  Kasa bölümü  alanlarında bulunan toplam 5 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve mağaza güvenliğinin sağlanması amacıyla yalnız görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi güvenlik birimi tarafından denetlenmektedir. 

Ankara Kızılay  Mağaza 

Mağaza dış cephesi, Mağaza girişi, Mağaza içerisi, Mutfak girişi ve Kasa bölümü  alanlarında bulunan toplam 7 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve mağaza güvenliğinin sağlanması amacıyla yalnız görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi güvenlik birimi tarafından denetlenmektedir. 

Ankara Tunalı  Mağaza 

Mağaza girişi, Mağaza içerisi, Mağaza içinden şubeye geçiş kapısı ve Kasa bölümü  alanlarında bulunan toplam 5 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve mağaza güvenliğinin sağlanması amacıyla yalnız görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi güvenlik birimi tarafından denetlenmektedir. 

İzmir Mağaza 

Mağaza dış cephesi, Mağaza girişi, Mağaza içerisi, Mutfak girişi ve Kasa bölümü alanlarında bulunan toplam 6 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve mağaza güvenliğinin sağlanması amacıyla yalnız görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi güvenlik birimi tarafından denetlenmektedir. 

Mersin Mağaza 

Mağaza dış cephesi, Mağaza girişi, Mağaza içerisi, Mağaza depo girişi ve Kasa bölümü alanlarında bulunan toplam 5 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve mağaza güvenliğinin sağlanması amacıyla yalnız görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi güvenlik birimi tarafından denetlenmektedir.           

Bursa Mağaza 

Mağaza girişi, Mağaza içerisi, Mağaza içinden Şube koridorunda bulunan vitrin alanı görebilen ve Kasa bölümü alanlarında bulunan toplam 5 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve mağaza güvenliğinin sağlanması amacıyla yalnız görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi güvenlik birimi tarafından denetlenmektedir.

Merkez Depo Hizmet binamızda, depo ana giriş kapıları, depo dış cephesi,  mal kabul alanında, ofis katında, depo alanında bulunan toplam 16 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla yalnız görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi güvenlik birimi tarafından denetlenmektedir.

Genel Müdürlük Binası Taksim Hizmet binamızda, bina ana giriş kapıları, bina dış cephesi, lobi, resepsiyon alanı, müze, galeri, toplantı salonları, loca, kat koridorları, mal kabul alanı, sistem odaları ve çatı katında  bulunan toplam 84 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla yalnız görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi idari işler ve güvenlik birimi tarafından denetlenmektedir.

Bu mecralardan toplanan kişisel verileriniz,

– Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

– Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

– İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenilmektedir. 

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar kapsamında kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızın etkili bir şekilde kullanılması için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve talep olunan diğer bilgiler ile KVKK 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.yapikrediyayinlari.com.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Yapı Kredi Kültür Merkezi, İstiklal Caddesi, No: 161, 34433, Beyoğlu/İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu yapikredikultursanatyayincilik@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak göndererek de taleplerinizi iletebilirsiniz.

Talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.