YKY - Yapı Kredi Yayınları
Sepet Ürün bulunmaktadır.

E-Bülten Aydınlatma Metni1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Tic.ve San. A.Ş. (“Şirketimiz”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere;  www.yapikrediyayinlari.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Tic.ve San. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

İşbu aydınlatma metni kapsamında; hangi kişisel verilerinizin işlendiği, kişisel verilerinizin hangi amaçla işlenebileceği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin aktarılabileceği taraflar ve sahip olduğunuz haklar konularında tarafınıza bilgi verilmektedir.

 2. İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri: Ad Soyad,

İletişim Bilgileri: Telefon, e-mail adresi,

İşlem Güvenliği: İnternet sitesi giriş-çıkış bilgileri, IP adres bilgileri, Kullandığımız çerezler vasıtasıyla elde ettiğimiz veriler

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

 Kişisel verilerinizi;

 • Şirketimiz e-bülten hizmetlerinden faydalanabilmeniz için gerekli operasyonların planlanması ve icrası,
 • Sizlere özel kampanyalar ve duyuruların gönderilmesi,
 • Hizmet ve faaliyetlerimizle ilgili talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik talep ve şikayet yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası,
 • İnternet sitemizin kullanımını arttırmaya yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası,
 • Marka hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların ve marka yönetimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası

amaçları (hepsi birlikte “Amaçlar”) kapsamında işleyebilmekteyiz.

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, kitap.ykykultur.com.tr adresini ziyaret etmeniz ile birlikte, e-bülten başvuru formunu doldurmanız halinde, diğer Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık internet sitelerine geçiş yapmanız vasıtasıyla elektronik ve/veya fiziki ortamlardan toplanacaktır Bu mecralardan toplanan kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler ile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak işlenmektedir.

Açık Rıza hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Şirketimiz e-bülten hizmetlerinden faydalanabilmeniz için gerekli operasyonların planlanması ve icrası,
 • Sizlere özel kampanyalar ve duyuruların gönderilmesi,
 • Hizmet ve faaliyetlerimizle ilgili talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik talep ve şikayet yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası,
 • İnternet sitemizin kullanımını arttırmaya yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası,
 • Marka hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların ve marka yönetimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası

5. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar kapsamında iştiraklerimiz, topluluk şirketimiz Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız dahil olmak üzere kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya kanunen yetkili özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak aktarılabilmektedir.

6. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızın etkili bir şekilde kullanılması için için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve talep olunan diğer bilgiler ile KVKK 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi;  www.yapikrediyayinlari.com.tr  adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Yapı Kredi Kültür Sanat, İstiklal Caddesi, No: 161, 34433, Beyoğlu/İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu  yapikredikultursanatyayincilik@hs02.kep.tr  adresine güvenli elektronik imzalı olarak göndererek de taleplerinizi iletebilirsiniz. Talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.